Trenaren Aldeko Alternatiba

Trenaren aldeko alternatiba! Tren publiko eta sozialaren aldeko azterlan bat garatzen lagundu. - ¡Alternativa por el tren! Colabora a desarrollar un estudio por el tren público y social

TRENAREN ALDEKO ALTERNATIBA

Trenaren Aldeko Alternatiba – Alternativa por el Tren” ekimena Nafarroa Trenaren Alde (Nafarroa), Araba Tren Sozialaren Alde (Araba), Miranda Por el Tren (Burgos) eta Bureba es Futuro (Burgos) plataformen batasunetik sortu da.

Ekimen honen helburua trenbideetako ingeniaritza azterketa batek bermatuko duen alternatiba bat garatzea da, hau guztia, kontsentsu handiago batez egina eta lurraldearen kohesioa ziurtatuko duena bertako biztanleen beharretara egokitua. Honekin batera, gaitasun teknikoak gehituko zaizkion alternatiba izango da merkantzien garraiorako ere balioko duena eta ingurumenari kalte askoz txikiagoak eragingo dizkiona.

Mediterraneoko eta Atlantikoko trenbide-korridoreen alternatiben azterketa Nafarroan, Araban eta Burgosen, tren sozial baterako.

Lantaldea bide, kanal eta portuetako hiru ingeniarik osatzen dute, eta 50 urte baino gehiagoko esperientzia dute garraio sareen ingeniaritza, plangintza, peritaje, ikerketa eta diseinuaren garapen profesionalean, bereziki mugikortasun iraunkorrarekin, obra publikoaren garapen eta egikaritzearekin eta ingurumenarekin lotuta.

Aurretik, taldeko zenbait kidek gaitasun handiko bide-azpiegituren eta trenbide-azpiegituren alternatibak aztertzeko eta aholkatzeko lanak egin dituzte, eta aholkularitza eman diete bai udalerriei, bai partikularrei eta Euskal Y-aren eraginpean daudenei. Eraikuntzako zenbait zatiren afekzioak aztertu ziren eta tokiko hainbat alternatiba garatu ziren, esate baterako, Euskal Y-aren  eragin oso larriak zituen mendebaldeko lotura-adarraren alternatiba, Atxondon, Elorrion eta Abadiñon.

Gaitasun handiko trenbide-sareari buruz egin berri diren azterlanen artean, Bilboko hegoaldeko trenbide-saihesbidearen alternatiben eta hobekuntza-proposamenen azterlana nabarmendu behar da, Bilboko portua eta Euskal Y-a lotzen baititu. Azterlan hori 2019an idatzi zen, eta EHUko talde batek idatzitako analisi sozio-ekonomikoarekin eta talde espezialista baten ingurumen-azterketarekin batera egin zen.

Gaitasun handiko bide-azpiegiturak aztertzeko eta horietan obrak egiteko peritajeak egiteko lanak ere egin dituzte, hala nola AP-1 autobidea edo hainbat herritako saihesbideak.

Lanaren helburua da teknikoki bideragarria izango den tren sozialaren proposamena garatzea, batez ere lehendik dagoen trazaduran; eta Nafarroako trenbide bakarreko zatian, trenbidea bikoiztea proposatuko da. Hori guztia, azpiegituran, teknologian eta logistikan, lehiakorra eta modernizatua den tren bat izateko, aldaketa modala eragingo duena, batez ere errepidetik trenbiderantz, garraioaren egoera, izaera eta asmo desberdinetan. Garraio publiko, sozial, eraginkor eta benetan jasangarri baterantz.

Arrazoizko kostua izan behar du, proiektatutako azpiegiturak baino askoz txikiagoa, azpiegitura horiek trazatu berriak planteatzen baitituzte.

Erabat berria den obra batek baino nabarmen inpaktu txikiagoa eragin behar du, gizartean eta ingurumenean, lehendik dauden azpiegiturak ahalik eta gehien hobetu eta egokitu behar direlako eta, bereziki, desinbertsioren eraginez, egungo lineak pixkanaka bertan behera uztearen ondoriozko trenbide-zabor berria saihestuz, linea horiek zerbitzu ematen baitiete herritar guztiei eta salgaiak ere garraiatzen baitituzte.

Baliabide ekonomiko publikoen aprobetxamendu eta efizientzia onena bilatu behar du, batez ere aukera-kostua kontuan hartuta:

Egungo azpiegituran dauden hirigintza-arazoak eta oztopo fisikoak, zaratak eta abar konponduta, aurreikusitako abiadura handiko trena egiten bada, inbertsio horiek ez dira egingo.

Ibilbide labur, ertain eta luzeko edukiera eta tren bidezko salgaien garraioa hobetzea, bidaiarien eta salgaien trenen abiadura altuaren arteko bateragarritasunari arreta berezia jarriz, PAETak (trenak aurreratu eta aparkatzeko puntua) aurreikusiz, bai eta eskualde mailan karga esanguratsuen transferentziak egin daitezkeen logistika- edo ekoizpen-zentroetarako konexioak ere. Merkantzien garraioa eta ibilbide ertain eta laburreko trenak ohiko bidetik egitea ez litzateke hobetuko ADIFek proiektatutako azpiegitura berriaren ondorioz.

Zerbitzuaren kalitatea eta trenbideko garraioaren eraginkortasuna hobetzea, batez ere egungo trazadura modernizatuz eta abiadura handian egokituz (220 km/h arte).


ALTERNATIVA POR EL TREN

La iniciativa “Trenaren Aldeko Alternatiba – Alternativa por el Tren” nace de la unión de las plataformas “Nafarroa trenaren alde” (Navarra), “Araba tren sozialaren alde” (Álava), “Miranda por el tren” (Burgos) y “Bureba es futuro” (Burgos). 

El objetivo de esta iniciativa es desarrollar una alternativa, realizada por un equipo de ingenieros, que permita un mayor consenso y una mayor cohesión del territorio y sea más acorde con las necesidades de sus habitantes, ganando a su vez capacidades técnicas como el transporte de mercancías y teniendo un muchísimo menor impacto medioambiental.

Estudio de alternativas de los corredores ferroviarios mediterraneo y atlántico en Nafarroa, Araba y Burgos, para un tren social.

El equipo de trabajo está formado por tres ingenieros de caminos, canales y puertos, con una experiencia conjunta de más de 50 años en el desarrollo profesional de la ingeniería, planificación, peritaje, investigación y diseño de redes del transporte, en especial relacionadas con la movilidad sostenible, el desarrollo y ejecución de obra pública y el medio ambiente.

Anteriormente varios miembros del equipo han desarrollado trabajos de estudio y asesoramiento en alternativas de infraestructuras viarias y ferroviarias de alta capacidad, asesorando tanto a municipios como a particulares y afectados por la Y Vasca. Se analizaron las afecciones de varios tramos constructivos y se desarrollaron diferentes alternativas locales, por ejemplo la alternativa del ramal de conexión Oeste de la Y Vasca, con graves afecciones en Atxondo, Elorrio y Abadiño.

Entre los estudios recientes sobre la red ferroviaria de alta capacidad, podemos destacar el estudio de alternativas y propuesta de mejoras de la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao, que conecta el Puerto de Bilbao con la Y vasca, redactado el año 2019, trabajo realizado conjuntamente con el análisis socio-económico redactado por un equipo de la UPV y el análisis medioambiental de un equipo especialista.

También han desarrollado trabajos de análisis de infraestructuras viarias de alta capacidad y peritajes de ejecución de obras en las mismas, como es el caso de la AP-1 o variantes de diferentes poblaciones.

El objeto del trabajo es desarrollar una propuesta de tren social que sea técnicamente viable, actuando principalmente sobre el trazado existente; en el tramo navarro de vía única, se propondrá el desdoblamiento. Todo ello, para hacerlo compatible con las exigencias de un tren competitivo y modernizado en infraestructura, tecnología y logística, que provoque el cambio modal especialmente desde la carretera hacia el ferrocarril, en diferentes circunstancias, naturalezas y propósitos del transporte. Hacia un transporte público, social, eficiente y verdaderamente sostenible.

Debe tener un costo razonable, considerablemente menor que las infraestructuras proyectadas, las cuales plantean trazados completamente nuevos.

Debe provocar significativamente menor impacto social y ambiental que una obra completamente nueva, en base a la maximización de la mejora y adaptación de las infraestructuras ya existentes y especialmente, evitando la desinversión y la nueva basura ferroviaria resultante de ese abandono progresivo de las líneas actuales que dan servicio a la población general y que transportan también mercancías.

Debe buscar el mejor aprovechamiento y eficiencia de recursos económicos públicos y especialmente teniendo en cuenta el coste de oportunidad:

Resolviendo problemas urbanísticos y barreras físicas, ruidos, etc., existentes por la infraestructura actual, que de ejecutarse el tren de alta velocidad previsto, estas inversiones no serán acometidas.

Mejora de la capacidad general de corto, medio y largo recorrido y del transporte de mercancías por ferrocarril, prestando especial atención a la compatibilidad entre la velocidad alta de los trenes de pasajeros y mercancías, previendo los PAET (punto de adelantamiento y estacionamiento de trenes), así como las conexiones a los centros logísticos o de producción donde se puede realizar las transferencias de cargas significativas a nivel regional. El transporte de mercancías y los trenes de medio y corto recorrido a través de la vía convencional no se verían mejoradas por la nueva infraestructura proyectada por ADIF.

Mejora de la calidad del servicio y la eficiencia del transporte ferroviario principalmente mediante la modernización y adaptación del trazado existente a velocidad alta (hasta 220 km/h).

Encuentra más información en nuestra página web: https://sites.google.com/view/alternatiba-homepage/inicio

Informazio ekonomikoa

Crowdfunding proiektu honen helburua izenburu hau daraman azterketa garatzea da:

"Burgos, Araba eta Nafarroako ibilbideen azterlana eta tren publiko eta sozial baten proposamena".

Kanpaina honen helburu ekonomikoa bide, portu eta ubideetako 3 ingeniarik idatziko duten azterlanaren balioa izanen da. Diru kantitate hori ezin dugu gure gain hartu biztanle dentsitate gutxi daukaten landa eremuko plataforma txikiek, zeintzuek komunikabideetan eragiteko oso gaitasun gutxi daukagun. Hori dela eta, crowdfunding kanpaina hau abiarazi dugu, azterlan hau egiten laguntzeko.

Jarraian hiru atal nagusi dituen azterketaren laburpen bat aurkezten dizuegu:

Hasteko, gaur egungo ibilbidearen diagnostiko bat egingo da, Mediterraneoko eta Kantabriako korridoreek Burgos, Araba eta Nafarroan dituzten linea eta bidetarte guztietan. Atal honen xedea bidetarte guztiak ezaugarritzea da, gaur egungo abiadurak ezagutzea eta egon litezkeen gune gatazkatsuen zerrenda egitea.

Bigarren atalean, ibilbideetako proiektuak edo bidetarte ezberdinen azterlanak aztertuko dira, nagusiki, haiekin erlazioa daukaten azterlan informatiboak, bai 220 km/ordukoak nahiz abiadura handikoak.

Helburua, gaurdaino egin diren alternatiba guztiak aztertzea da, bereziki, ikusi diren problematikak, emandako soluzioak eta ibilbide aukerak.

Hirugarren atala tren sozial baten proposamena izango da. Honetarako, azterlana sustatzen dugunon irizpideak jarraitzeaz gain, sozialki onurarik handiena eta sozialki, ekonomikoki eta ingurumenari dagokionez gutxieneko kostua izango duen proposamena egingo dute, gaur egungo trenbidearen hobekuntzan ez inbertitzearen aukera kostua ere aztertuz edota izan ditzakeen lurralde eta hirigintza arazoak mugarrituz.

Informazio gehiago gure web orrialdean: https://sites.google.com/view/alternatiba-homepage/inicio


El objetivo de este proyecto de micromecenazgo es desarrollar un estudio con el título: 

"Análisis de trazados y propuesta para un tren público y social en Burgos, Araba y Nafarroa" 

La propuesta económica para la redacción de dicho estudio, redactada por 3 Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, es la cantidad objetivo de esta campaña. Dicha cantidad es inasumible para plataformas de pequeñas zonas rurales con muy baja densidad de población y poca capacidad de impactar en los medios. Por ello, se ha lanzado esta campaña de crowdfounding, para ayudar a la realización del estudio. 

A continuación, se presenta un resumen del contenido del estudioc el cual constará de 3 partes principales: 

En primer lugar, se realizará un diagnóstico del trazado existente, en todos los tramos y líneas de las que consta el corredor cantábrico y mediterraneo a su paso por Burgos, Araba y Nafarroa. El objeto de esta parte es caracterizar los diferentes tramos, conocer las velocidades actuales y principales puntos conflictivos del trazado existente. 

En segundo lugar se estudiarán los proyectos de trazado o estudios de los diferentes tramos, principalmente los diferentes estudios informativos relacionados, tanto de 220 km/h como de alta velocidad. El objeto es analizar las diferentes alternativas, problemáticas, soluciones y trazados estudiados hasta la fecha. 

La tercera parte desarrollará la propuesta de un tren social en si misma, siguiendo los criterios de la parte promotora y de mayor beneficio social con menor coste económico, social y ambiental, incluyendo el coste de oportunidad de no invertir en la mejora de la vía actual y las problemáticas urbanísticas y territoriales que presenta.

Encuentra más información en nuestra página web: https://sites.google.com/view/alternatiba-homepage/inicio

“Trenaren Aldeko Alternatiba – Alternativa por el Tren” ekimena Nafarroa Trenaren Alde (Nafarroa), Araba Tren Sozialaren Alde (Araba), Miranda Por el Tren (Burgos) eta Bureba es Futuro (Burgos) plataformen batasunetik sortu da.

Ekimen honen helburua trenbideetako ingeniaritza azterketa batek bermatuko duen alternatiba bat garatzea da, hau guztia, kontsentsu handiago batez egina eta lurraldearen kohesioa ziurtatuko duena bertako biztanleen beharretara egokitua. Honekin batera, gaitasun teknikoak gehituko zaizkion alternatiba izango da merkantzien garraiorako ere balioko duena eta ingurumenari kalte askoz txikiagoak eragingo dizkiona.

Hona hemen gure hainbat sare sozialetako estekak:

●     Araba tren sozialaren alde - Álava por el tren social: https://www.facebook.com/profile.php?id=100075257867214

●     Bureba es futuro: https://www.facebook.com/BurebaFuturo/?ti=as


La iniciativa “Trenaren Aldeko Alternatiba – Alternativa por el Tren” nace de la unión de las plataformas “Nafarroa trenaren alde” (Navarra), “Araba tren sozialaren alde” (Álava), “Miranda por el tren” (Burgos) y “Bureba es futuro” (Burgos). 

El objetivo de esta iniciativa es desarrollar una alternativa, realizada por un equipo de ingenieros, que permita un mayor consenso y una mayor cohesión del territorio y sea más acorde con las necesidades de sus habitantes, ganando a su vez capacidades técnicas como el transporte de mercancías y teniendo un muchísimo menor impacto medioambiental.

Encuentra más información en nuestra página web: https://sites.google.com/view/alternatiba-homepage/inicio

Aquí dejamos algunos enlaces a nuestras redes sociales:

●     Araba tren sozialaren alde - Álava por el tren social: https://www.facebook.com/profile.php?id=100075257867214

●     Bureba es futuro: https://www.facebook.com/BurebaFuturo/?ti=as

2022/03/22: Lanzamiento de la campaña de crowdfounding

Diario de noticias de Álava (22/03/2022)

Lanzan un ‘crowdfunding’ para estudiar alternativas al corredor del TAV

Araba Tren Sozialaren Alde, junto a otros tres colectivos, aspiran a recaudar 12.000 euros en tres meses

Cuatro plataformas en favor de un tren social, entre ellas Araba Tren Sozialaren Alde, han puesto en marcha una campaña de crowdfunding para sufragar los gastos de un estudio que aborde una “solución real” de alternativa al actual planteamiento de nuevo corredor ferroviario exclusivo para el TAV. Según han explicado este martes en Vitoria sus impulsores, esta consistiría en la mejora y la adaptación de las vías actuales y la duplicación de la misma en el caso de Navarra. “Esta propuesta real, que llevará consigo mejoras considerables en las infraestructuras actuales, actuaciones en puntos problemáticos del actual trazado, soterramientos y variantes entre otras, permitirá la circulación por estas vías de todo tipo de trenes –velocidad alta y altas prestaciones, trenes de media y larga distancia, mercancías, etc–”, han apuntado.

Dos meses de campaña

Los colectivos se han puesto como meta recaudar 12.000 euros en esta campaña, que se extenderá durante los próximos dos meses. Este es el enlace donde pueden realizarse las aportaciones: https://www.kukumiku.com/eu/proyectos/trenaren-aldeko-alternatiba/

Leave a Comment

Gizartea eta Inklusioa
Burgos-Alava-Navarra - Spain
Amaituta
40
12.000 €
26 meses

Dohaintzak (88)

 • T

  01/06/22

  30,00 €

  TXOMON

 • ?

  01/06/22

  50,00 €

  Anonimoa

  Aupa Valles Alaveses!!Unos pocos aldeanos defendiendo la poca tierra ke keda sin debastar!

 • ?

  01/06/22

  50,00 €

  Anonimoa

 • A

  31/05/22

  40,00 €

  AZM

  AHT OBRAK GELDITU¡¡

 • ?

  31/05/22

  500,00 €

  Agrupación de electores Ribera Baja Bizirik

 • ?

  31/05/22

  50,00 €

  Anonimoa

 • ?

  30/05/22

  500,00 €

  Agrupación de electores Ribera Baja Bizirik

 • G

  30/05/22

  100,00 €

  GANEMOS MIRANDA

 • C

  30/05/22

  50,00 €

  CGT MIRANDA DE EBRO

 • J

  30/05/22

  50,00 €

  Jon Gómez Zubia

 • J

  29/05/22

  30,00 €

  Jon Martinez

 • I

  29/05/22

  50,00 €

  Izquierda Mirandesa

 • ?

  26/05/22

  50,00 €

  Anonimoa

 • ?

  25/05/22

  100,00 €

  Anonimoa

 • ?

  18/05/22

  20,00 €

  Anonimoa

  Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo.

 • ?

  18/05/22

  100,00 €

  Anonimoa

  Ea lortzen dugun!!!!

 • ?

  17/05/22

  5,00 €

  Anonimoa

  Tren sozialaren alde!

 • ?

  16/05/22

  5,00 €

  Anonimoa

  AHTren obrak gelditzea¡

 • ?

  16/05/22

  20,00 €

  Anonimoa

  Jende gehienarentzako trena behar dugulako, Trenaren aldeko alternatiba babesten dugu!

 • K

  12/05/22

  10,00 €

  Karlos

 • ?

  12/05/22

  50,00 €

  Anonimoa

 • X

  11/05/22

  50,00 €

  XabiGok

 • ?

  10/05/22

  50,00 €

  Anonimoa

 • ?

  09/05/22

  25,00 €

  Anonimoa

 • ?

  06/05/22

  30,00 €

  Anonimoa

 • ?

  05/05/22

  20,00 €

  Anonimoa

 • ?

  27/04/22

  35,00 €

  Anonimoa

  AHTrik EZ! Animo, alternatibak badaude eta guztion artean bultzatu behar ditugu

 • I

  25/04/22

  150,00 €

  Imermauba

  Hau dunk alternatiba!

 • ?

  25/04/22

  30,00 €

  Anonimoa

 • P

  25/04/22

  20,00 €

  Peter

  Trena soziala eta ez bakarrik enpresariala behar dogulako.

 • ?

  25/04/22

  50,00 €

  Anonimoa

 • ?

  25/04/22

  50,00 €

  Anonimoa

 • ?

  22/04/22

  5,00 €

  Anonimoa

 • ?

  22/04/22

  20,00 €

  Anonimoa

  Por un tren social

 • ?

  21/04/22

  50,00 €

  Anonimoa

 • ?

  18/04/22

  10,00 €

  Anonimoa

 • ?

  18/04/22

  10,00 €

  Anonimoa

 • ?

  14/04/22

  100,00 €

  Anonimoa

 • ?

  05/04/22

  10,00 €

  Anonimoa

 • ?

  05/04/22

  50,00 €

  Anonimoa

 • ?

  04/04/22

  50,00 €

  Anonimoa

 • ?

  03/04/22

  100,00 €

  Anonimoa

  Animo!!

 • ?

  29/03/22

  10,00 €

  Anonimoa

 • M

  29/03/22

  20,00 €

  Madali

 • ?

  29/03/22

  50,00 €

  Anonimoa

 • ?

  29/03/22

  100,00 €

  Anonimoa

 • J

  29/03/22

  20,00 €

  Juana

 • I

  29/03/22

  10,00 €

  Iñigo Uribeechevarria

  Animooooooo! AHT GELDITU!

 • ?

  29/03/22

  30,00 €

  Anonimoa

 • ?

  29/03/22

  500,00 €

  Anonimoa

  Ezin dugu gure trena galdu! AHTrik Ez!

 • ?

  29/03/22

  5,00 €

  Anonimoa

 • A

  28/03/22

  20,00 €

  Askoa

 • M

  25/03/22

  5,00 €

  Mattin

  Ahtrik ez!!!

 • ?

  25/03/22

  6,00 €

  Anonimoa

  AHT- rik ez

 • A

  25/03/22

  100,00 €

  Araceli

 • M

  25/03/22

  10,00 €

  Maider Araitz

 • ?

  24/03/22

  20,00 €

  Anonimoa

 • ?

  24/03/22

  20,00 €

  Anonimoa

 • ?

  24/03/22

  20,00 €

  Anonimoa

  Aupa zuek! Gora herria!

 • ?

  24/03/22

  50,00 €

  Anonimoa

 • J

  24/03/22

  20,00 €

  Joseba

 • ?

  24/03/22

  20,00 €

  Anonimoa

 • ?

  23/03/22

  50,00 €

  Anonimoa

  Denontzako zerbitzu publiko egoki eta duinen alde!

 • ?

  23/03/22

  50,00 €

  Anonimoa

  Animo pila, lan ederra egiten dezuelako. Zuei esker lortuko dugu!!

 • I

  23/03/22

  10,00 €

  Idoia

 • ?

  23/03/22

  50,00 €

  Anonimoa

 • ?

  23/03/22

  10,00 €

  Anonimoa

 • X

  23/03/22

  10,00 €

  Xabier Zubialde Legarreta

 • J

  23/03/22

  20,00 €

  Javier

 • L

  23/03/22

  50,00 €

  LOREA

  Que se paralicen las obras del TAV¡¡¡¡

 • ?

  23/03/22

  15,00 €

  Anonimoa

  Guztion artean lortuko dugu!

 • J

  23/03/22

  15,00 €

  Javi

 • ?

  22/03/22

  20,00 €

  Anonimoa

 • F

  22/03/22

  50,00 €

  Florindo

 • ?

  22/03/22

  30,00 €

  Anonimoa

  Fuerza y Salud.

 • V

  22/03/22

  100,00 €

  Víctima del Capitalismo

 • N

  22/03/22

  25,00 €

  Nagore gauna

 • ?

  22/03/22

  5,00 €

  Anonimoa

 • I

  22/03/22

  50,00 €

  Iñaki

 • J

  22/03/22

  5,00 €

  Josu

 • ?

  22/03/22

  20,00 €

  Anonimoa

 • ?

  22/03/22

  40,00 €

  Anonimoa

  Alternatiba badauelako!

 • ?

  22/03/22

  100,00 €

  Anonimoa

  AHT gelditu eta Tafallako geltokia salba dezagun

 • E

  21/03/22

  10,00 €

  Ekhi A.

  Alternatiba dagoelako!!!

 • ?

  18/03/22

  150,00 €

  Anonimoa

 • N

  17/03/22

  50,00 €

  Nerea Viana Zugadi

 • ?

  16/03/22

  40,00 €

  Anonimoa

  Egungo trenbidea defendatu beharra dagoelako, gora gure herri biziak!

 • I

  16/03/22

  20,00 €

  Imermauba

  Aupa zuek ta bera AHT

Crowdfunding solidarioan espezializatutako plataforma

Mundu osoko proiektuei diru-bilketan dugun esperientzia eskaintzen diegu.

Informazio gehiago

Gardentasun-konpromisoa

Aldez aurretik proiektu guztiak aztertzen ditugu, dohaintzak konfiantzaz eta lasaitasunez egin ahal izateko.

Informazio gehiago

Egin dohaintza modu seguruan

Https ziurtagiria. Informazio pertsonal guztiak eta ordainpeko datuek zifratuta bidaiatzen dute, modu seguruan eman dezazun.

Informazio gehiago