Hospital Bignona (Senegal)

Tenim un objectiu ambiciós: comprar una ambulància i portar-la fins l'Hospital de Bignona (Senegal). Ens hi ajudes?

(Version française ci-dessous)

Cooperem Juntes Catalunya Casamance és una associació sense ànim de lucre, formada l’any 2019, que neix amb l’objectiu de crear un enllaç entre els pobles de Catalunya i Casamance (al sud del Senegal); a fi de millorar les condicions de vida de la població de Casamance. A través de projectes de cooperació al desenvolupament, sempre amb coordinació i ajustada a les necessitats i la realitat del lloc.

Realitzant xerrades, conferències i altres activitats que ens ajudin a visibilitzar el projecte i aconseguir implicar més gent, tanta com sigui possible. Cada dia en volem ser més.

 

QUÈ FEM?

El nostre 1r projecte com a associació és en l’àmbit de la salut, concretament a l’Hospital de Bignona. La regió de Bignona engloba una població de més de 200.000 habitants. El poble de Bignona es troba a 33km de Ziguinchor, la capital de Casamance (Senegal). Dins d’aquest poble es troba l’Hospital de Bignona, el qual és l’hospital públic referent d’una extensió de terreny enorme, amb moltes zones rurals.

Durant el 2019 hi hem anat diverses vegades, hem visitat l’hospital, els hem explicat el projecte, ens han explicat les seves necessitats i prioritats i els hem fet entrega de tot el material sanitari que hem obtingut a través de col·laboracions. Des de llavors no hem deixat de recollir material que ens han donat a domicilis particulars, empreses i hospitals, i els l’hi hem fet arribar personalment.

 

Sabem, però, que la seva màxima prioritat és a nivell d’urgències i emergències. En la situació actual a la regió de Bignona (no només l’hospital sinó també totes les zones rurals), no disposen de cap ambulància en bon estat.

Pel que fa la infraestructura de l’Hospital de Bignona és bastant gran i està, formada per diferents pavellons i jardins. Malauradament no s’utilitzen totes les sales entre altres raons perquè no disposen de material suficient.

La nostra línia de treball com a associació és a poc a poc donar una cara nova a l’hospital, actualment està força deteriorat i molta gent no hi entra per por a no sortir-ne. Proporcionar més material sanitari per poder anar equipant les sales actualment buides; i, sobretot, aconseguir ambulàncies per poder donar una mínima cobertura sanitària a tot l’entorn.

 

COM HO FAREM?

Fa mesos que anem recollint múltiples donacions de material sanitari, de l’Institut d’Assistència Sanitària, del Consorci de Transport Sanitari de la Regió de Girona, de Servimed Assistance, de múltiples òptiques, farmàcies, ortopèdies i particulars, entre d’altres. Actualment ja disposem d’un volum important de material sanitari.

Hem estat i seguim treballant per enviar un contenidor via marítima des de Barcelona/Tarragona fins al port de Dakar. Afortunadament els nostres esforços van donant els seus fruïts i calculem que el mes de desembre ja podrem disposar dels 1.500€ necessaris.

Però ens falta la cirereta del pastís! Actualment tenim l’oportunitat de comprar una ambulància totalment equipada per 6.000€. La tenim reservada, només ens falta aconseguir els diners per poder-la carregar dins el contenidor i enviar-la conjuntament amb tot el material sanitari cap a Bignona. Ens hi ajudes?

 

Som conscients que és un objectiu molt ambiciós i no serà ràpid ni tampoc fàcil, però sabem que, entre tots, tot és possible.

Tot el que hem realitzat fins a dia d’avui ha sigut gràcies a l’aportació de molta gent i esperem seguir comptant amb aquest suport per tirar endavant els projectes que ens plantegem. Creiem en el compromís social i pensem que el micromecenatge és una bona forma de finançament perquè et permet fer difusió de l’associació i el projecte, però sobretot, sabem que si el projecte tira endavant és perquè hi ha persones que creuen amb el que fem.

 

SORTEIG: FAREM 3 SORTEIGS! Qui participi els primers 10 dies podrà participar als 3, així que us animem que no badeu!

1r Sorteig 

Val per una experiència en el Parc d’Aventura Costa Brava per dues persones

2n Sorteig 

Visita guiada al Centre de la Castanya de Viladrau 

3r Sorteig (3 guanyadors / 3 premis)

– Viatge al cor de Casamance per a 2 persones. Allotjament en cases dels pobles i àpats inclosos durant 7 dies (No inclou bitllet d’avió). Oportunitat per visitar l’hospital de Bignona i l’entorn.

– Val sorpresa per dues persones.

– Val per un lot de productes africans (2 clauers, 4 braçalets, 1 pal pel cabell, 1 pot de karité natural 100g, 1 figura de fusta, 1 collaret, 1 moneder, 1 petit quadre artesanal i 1 carta personalitzada d’agraïment).

Aquests productes són donacions dels propis habitants de Bignona i la resta de la Casamance en agraïment a la col·laboració del projecte de millora de les instal·lacions sanitàries. Tots hi posem el nostre granet de sorra. Podem comptar amb tu?

 

CALENDARI DEL PROJECTE (terminis que ens hem plantejat complir):

Recollida de fons a través de la plataforma Kukumiku fins la reobertura de les fronteres. 

A partir de l’obtenció dels diners el que farem serà formalitzar la compra de l’ambulància i transportar tot el material al port marítim de Barcelona/Tarragona. Omplir contenidor. I enviar-lo condicionat a possibles rebrots de Covid-19. Viatge al Senegal, alguns membres de l’associació viatjarem fins a Bignona per assegurar-nos que tot vagi bé a l’arribada. Això sí, us anirem informant de cada pas que fem!

 

ON ENS PODEU TROBAR?

 • La nostra pàgina web: juntescatcas.org
 • Instagram: @juntescatcas
 • Twitter: juntescatcas
 • Facebook: Cooperem Juntes Catalunya Casamance

 

(Version française)

Cooperem Juntes Catalunya Casamance est une association à but non lucratif, créée en 2019, qui est née dans le but de créer un lien entre les peuples de Catalogne et de Casamance (sud du Sénégal) ; afin d’améliorer les conditions de vie de la population de Casamance. À travers des projets de coopération au développement, toujours coordonnés et adaptés aux besoins et à la réalité du lieu.

Tenir des conférences, des conférences et d’autres activités qui nous aident à rendre le projet visible et à impliquer davantage de personnes, autant que possible. Chaque jour, nous voulons être plus.

 

QUE FAISONS-NOUS ?

Notre 1er projet en tant qu’association se situe dans le domaine de la santé, plus précisément à l’hôpital de Bignona. La région de Bignona comprend une population de plus de 200 000 habitants. Le département de Bignona est situé à 33 km de la région de Ziguinchor, la capitale de la Casamance (Sénégal). Dans ce département se trouve l’hôpital de Bignona qui est l’hôpital public de référence d’une vaste étendue de terre, avec de nombreuses zones rurales.

En 2019, nous sommes allés plusieurs fois, avons visité l’hôpital, leur avons expliqué le projet, ils nous ont expliqué leurs besoins et leurs priorités et nous leur avons remis tout le matériel médical que nous avions obtenu grâce à des collaborations. Depuis lors, nous n’avons cessé de collecter du matériel qui nous a été donné dans des maisons privées, des entreprises et des hôpitaux, et nous leur avons envoyé ce matériel personnellement.

Nous savons, cependant, que leur priorité absolue concerne les émergences. Dans la situation actuelle dans la région de Bignona (non seulement l’hôpital mais aussi toutes les zones rurales), ils ne disposent d’aucune ambulance en bon état.

Quant à l’infrastructure de l’hôpital de Bignona, elle est assez grande, composée de différents pavillons et jardins. Malheureusement, toutes les pièces ne sont pas utilisées, entre autres raisons, car elles ne disposent pas de matériel suffisant.

Notre métier en tant qu’association donne petit à petit un nouveau visage à l’hôpital, celui-ci est actuellement assez dégradé et de nombreuses personnes ne viennent pas de peur de ne pas partir. Fournir plus de matériel médical pour pouvoir équiper les salles actuellement vides ; et surtout, obtenir des ambulances pour pouvoir donner une couverture sanitaire minimum à l’ensemble de l’environnement.

 

COMMENT LE FAIRE ?

Depuis des mois, nous collectons de multiples dons d’équipements médicaux, de l’Institut des soins de santé, du Consortium de transport de santé de la région de Gérone, Servimed Assistance, plusieurs opticiens, pharmacies, orthopédie et des particuliers, entre autres. Nous disposons actuellement d’un volume important de fournitures médicales.

Nous continuons de travailler pour envoyer un container par voie maritime de Barcelone / Tarragone au port de Dakar. Heureusement, nos efforts portent leurs fruits et nous estimons qu’en décembre nous pourrons disposer des 1 500 € nécessaires.

Mais il nous manque la cerise sur le gâteau ! Nous avons actuellement l’opportunité d’acheter une ambulance entièrement équipée pour 6 000 €. Nous l’avons réservé, nous avons juste besoin de l’argent pour pouvoir le charger dans le container et l’envoyer avec tout le matériel médical à Bignona. Vous nous aidez ?

Nous sommes conscients que c’est un objectif très ambitieux et que ce ne sera ni rapide ni facile, mais nous savons qu’ensemble, tout est possible.

Tout ce que nous avons fait jusqu’à présent a été grâce à la contribution de nombreuses personnes et nous espérons continuer à bénéficier de ce soutien pour mener à bien les projets que nous envisageons. Nous croyons à l’engagement social et nous pensons que le micro-mécénat est un bon moyen de financement car il permet de faire passer le mot sur l’association et le projet, mais surtout, nous savons que si le projet avance c’est parce qu’il y a des gens qui croient en ce que nous faisons.

 

TIRAGE : NOUS FAISONS 3 TIRAGES ! Quiconque participe les 10 premiers jours pourra participer à la 3ème, nous vous invitons vivement à y participer !

1er Tirage – Chèque-cadeau pour une expérience au parc d’aventure de la Costa Brava pour deux personnes

2e Tirage – Visite guidée du centre de la châtaigne de Viladrau

3e Tirage (3 gagnants / 3 prix)

– Voyage au coeur de la Casamance pour 2 personnes. Hébergement dans des maisons du village et repas compris pendant 7 jours (le billet d’avion non inclus). Possibilité de visiter l’hôpital de Bignona et ses environs.

– Chèque-cadeau surprise pour 2 personnes.

– Chèque-cadeau pour un lot de produits africains (2 porte-clés, 4 bracelets, 1 barrette à cheveux, 1 pot de 100g de karité naturel, 1 figure en bois, 1 collier, 1 sac à main, 1 petite boîte artisanale et 1 lettre de remerciement personnalisée).

Ces produits sont des dons des habitants de Bignona et du reste de la Casamance en remerciement pour la collaboration du projet visant à améliorer les installations sanitaires. Nous mettons tous notre grain de sable. Pouvons-nous compter sur vous ?

 

CALENDRIER DU PROJET (délais que nous avons fixés) :

Collecte de fonds via la plateforme Kukumiku jusqu’à la réouverture des frontières.

De l’obtention de l’argent, nous formaliserons l’achat de l’ambulance et transporterons tout le matériel jusqu’au port de Barcelone / Tarragone. Remplissez le récipient. Et envoyez sous réserve d’éventuelles repousses du Covid-19– Voyage au Sénégal, certains membres de l’association se rendront à Bignona pour s’assurer que tout se passe bien à l’arrivée. Bien sûr, nous vous tiendrons informés de chaque étape que nous franchirons !

 

OU POUVEZ-VOUS NOUS TROUVER ?

 • Notre site Web: juntescatcas.org
 • Instagram: @juntescatcas
 • Twitter: juntescatcas
 • Facebook: Cooperem Juntes Catalunya Casamance

Información económica

PRESSUPOST

6.000€ - Diners per comprar l’ambulància

180€ - 3% plataforma Kukumiku

30,90€ - Taxa VISA

6,49€ - IVA taxa VISA

TOTAL: 6.217,39

 

(Version française ci-dessous)

BUDGET

6000 € - Argent pour acheter une ambulance

180 € - Plateforme Kukumiku 3%

30’90 € - Frais de VISA

6’49 € - Frais de TVA VISA

TOTAL : 6217,39 € = 6220 €

 

EXPERIÈNCIES PRÈVIES

És el nostre 1r projecte com a creadors, a nivell particular ja coneixíem diferents plataformes de micromecenatge com a mecenes d’altres projectes. Creiem en la filosofia del micromecenatge i per nosaltres això és suficient.

Tot el que hem realitzat fins a dia d’avui ha sigut gràcies a l’aportació de molta gent i esperem seguir comptant amb aquest suport per tirar endavant els projectes que ens plantegem. Creiem en el compromís social i pensem que el micromecenatge és una bona forma de finançament perquè et permet fer difusió de l’associació i el projecte, i a més, sabem que si el projecte tira endavant és perquè hi ha persones que creuen amb el que fem.

ON ENS PODEU TROBAR?

 • La nostra pàgina web: juntescatcas.org
 • Instagram: @juntescatcas
 • Twitter: juntescatcas
 • Facebook: Cooperem Juntes Catalunya Casamance

EXPÉRIENCES PRÉCEDENTES

C'est notre 1er projet en tant que créateurs, à un niveau particulier, nous connaissions déjà différentes plateformes de micro-mécénat en tant que mécènes d'autres projets. Nous croyons en la philosophie du micro-patronage et pour nous cela suffit.

Tout ce que nous avons fait jusqu'à présent a été grâce à la contribution de nombreuses personnes et nous espérons continuer à bénéficier de ce soutien pour mener à bien les projets que nous envisageons. Nous croyons en l'engagement social et nous pensons que le micro-mécénat est un bon moyen de financement car il permet de faire passer le mot sur l'association et le projet, et nous savons aussi que si le projet avance c'est parce qu'il y a des gens qui croient en ce que nous faisons.

OU POUVEZ-VOUS NOUS TROUVER ?

 • Notre site Web: juntescatcas.org
 • Instagram: @juntescatcas
 • Twitter: juntescatcas

Facebook : Cooperem Juntes Catalunya Casamance

El promotor no ha publicado todavía ninguna actualización.

Deja un comentario

Cooperación, ONGs, Salud
Sin ubicación definida
39
6.220 €

Desgrava hasta el 80% de tu donativo

Donaciones (82)

 • 18/05/22

  5,00 €

 • 19/04/22

  5,00 €

 • 22/03/22

  5,00 €

 • 16/02/22

  5,00 €

 • 18/01/22

  5,00 €

 • 22/12/21

  5,00 €

 • 23/11/21

  5,00 €

 • 18/10/21

  5,00 €

 • 22/09/21

  5,00 €

 • 25/08/21

  5,00 €

 • 16/07/21

  5,00 €

 • 10/06/21

  5,00 €

 • ?

  12/05/21

  5,00 €

  Anónimo

 • 11/05/21

  5,00 €

 • ?

  22/04/21

  64,00 €

  Anónimo

 • 20/04/21

  5,00 €

 • 10/03/21

  5,00 €

 • ?

  03/02/21

  5,00 €

  Anónimo

 • ?

  02/02/21

  300,00 €

  Anónimo

 • ?

  11/12/20

  20,00 €

  Anónimo

 • ?

  16/11/20

  40,00 €

 • ?

  07/11/20

  50,00 €

 • ?

  07/11/20

  20,00 €

 • ?

  06/11/20

  20,00 €

 • ?

  28/10/20

  50,00 €

 • ?

  28/10/20

  75,00 €

 • ?

  28/10/20

  20,00 €

 • ?

  28/10/20

  120,00 €

 • ?

  28/10/20

  20,00 €

 • ?

  27/10/20

  20,00 €

 • ?

  26/10/20

  200,00 €

 • ?

  23/10/20

  20,00 €

 • ?

  23/10/20

  20,00 €

 • n

  22/10/20

  10,00 €

 • ?

  21/10/20

  20,00 €

 • ?

  21/10/20

  20,00 €

 • ?

  20/10/20

  20,00 €

 • N

  19/10/20

  50,00 €

 • ?

  18/10/20

  80,00 €

 • ?

  18/10/20

  50,00 €

 • ?

  18/10/20

  100,00 €

 • ?

  17/10/20

  10,00 €

 • ?

  17/10/20

  50,00 €

 • E

  17/10/20

  20,00 €

 • ?

  17/10/20

  30,00 €

 • ?

  17/10/20

  20,00 €

 • ?

  16/10/20

  5,00 €

 • ?

  16/10/20

  20,00 €

 • S

  15/10/20

  20,00 €

  Ànims!! :) Espero que aconseguiu el vostre objectiu!

 • ?

  15/10/20

  15,00 €

 • ?

  15/10/20

  10,00 €

 • ?

  15/10/20

  20,00 €

 • ?

  15/10/20

  20,00 €

 • ?

  15/10/20

  10,00 €

 • ?

  15/10/20

  50,00 €

 • ?

  15/10/20

  20,00 €

 • ?

  15/10/20

  20,00 €

 • ?

  14/10/20

  25,00 €

 • ?

  14/10/20

  50,00 €

 • ?

  12/10/20

  20,00 €

 • ?

  12/10/20

  10,00 €

 • ?

  10/10/20

  5,00 €

 • ?

  10/10/20

  20,00 €

 • ?

  09/10/20

  60,00 €

 • ?

  09/10/20

  15,00 €

 • ?

  09/10/20

  10,00 €

 • ?

  09/10/20

  10,00 €

 • ?

  08/10/20

  200,00 €

 • ?

  08/10/20

  20,00 €

 • ?

  08/10/20

  10,00 €

 • ?

  08/10/20

  10,00 €

 • ?

  07/10/20

  10,00 €

 • M

  07/10/20

  10,00 €

 • ?

  07/10/20

  20,00 €

 • ?

  07/10/20

  5,00 €

 • ?

  07/10/20

  10,00 €

 • ?

  07/10/20

  10,00 €

 • ?

  07/10/20

  10,00 €

 • ?

  07/10/20

  20,00 €

 • ?

  07/10/20

  5,00 €

 • j

  07/10/20

  20,00 €

  Endavant!

 • ?

  07/10/20

  10,00 €

Plataforma especializada en crowdfunding solidario

Ofrecemos nuestra experiencia en recaudación de fondos a proyectos de todo el mundo.

Más información

Compromiso de transparencia

Analizamos previamente todos los proyectos para que puedas donar con confianza y tranquilidad.

Más información

Dona de forma segura

Certificado https. Toda la información personal y datos de pago viajan cifrados para que dones de forma segura.

Más información