Stop Tanatori Barcelona Sants

Recaudación de fondos para frenar el Proyecto de instalación de un Tanatorio en Sants

Catala

Després del tancament de l’activitat de l’històric centre d’oci infantil “Happy Parc” al barri de Sants, la funerària San Ricardo S.L., amb l’aprovació de l’Ajuntament de Barcelona, ha obtingut el permis per emplaçar l’activitat funerària d’un tanatori.

 

Les veïnes i els veïns de Sants considerem que aquesta activitat en aquest emplaçament (carrers Puiggarí amb Comtes de Bell-lloc) és completament inadequada i portaria un gran impacte negatiu amb una activitat que es desenvolupa 365 dies l’any. 

El nostre objectiu és combatre un nou cas extrem d’especulació al barri de Sants, que sempre ha estat símbol de lluita i activisme veïnal. Per fer això cal iniciar un procés judicial de tipus Contenciós Administratiu. Iniciar aquest procés és molt car, però pensem que el nostre entorn s’ho val i que no podem permetre aquest tipus d’abusos i discriminacions.

El novembre de 2017 es va aprovar la normativa funerària municipal, i 2 mesos després (gener de 2018), es funda Funerària San Ricardo S.L. El juny de 2019, el propietari de la finca de l’antiga Fàbrica dels Germans Climent comunica un increment del lloguer del 300% al negoci del Happy Parc, una pujada abusiva i desorbitada. El propietari informa els llogaters que una empresa privada que ofereix serveis funeraris està disposada a pagar aquest lloguer. Tot seguit, el Happy Parc demana ajut a l’Ajuntament de Barcelona i al barri, però només rep el suport dels veïns i veïnes. El novembre del 2019 el Happy Parc de Sants es veu obligat a tancar les portes i deixa enrere el primer parc infantil de diversió i oci de Barcelona, amb 25 anys d’història i somriures.

La Funerària San Ricardo S.L. lloga l’espai i els veïns i veïnes s’assabenten per la premsa del seu projecte. En aquest moment, neix la plataforma Stop Tanatori i comença la resistència veïnal contra l’especulació i gentrificació que suposarà pel barri de Sants. La funerària presenta un Pla Especial Urbanístic Integral per modificar l’edifici protegit, i també l’entorn veïnal. Aquest Pla és admès a tràmit per l’Ajuntament, d’esquenes al Barri, amagant-se informació i sense tenir en compte els veïns i veïnes. Amb la connivència de l’Ajuntament de Barcelona, es fa difusió del Pla Especial i s’inicien els tràmits per convertir la Fàbrica dels Germans Climent (peça Modernista protegida i considerada com a Bé Cultural d’Interès Local, rehabilitada amb diners públics anys enrere) en un tanatori, com diuen ells, de proximitat.

Finalment el projecte s’aprova en el ple de l’Ajuntament el dia 24 de Juliol de 2020 amb el suport de gairebé tots els colors de l’espectre polític … Està clar que el diner no té ideologia i el negoci de la mort s’ho val, si no avui, potser demà …

És important remarcar que la reforma urbanística va molt més enllà de la imposició del tanatori i representa la pèrdua dels espais públics del voltant de l’edifici, utilitzat des de sempre pels veïns i veïnes per a la realització d’activitats culturals, de conscienciació, d’oci i reivindicatives.

Durant aquests mesos, la plataforma Stop Tanatori ha estat teixint xarxes veïnals amb diferents associacions i entitats de dins i fora del barri.

No podem esperar que les solucions vinguin dels mateixos que originen els problemes: fan normatives a mida d’interessos econòmics, oblidant-se de les persones que vivim al barri.

Per aquesta raó, la solució ha de sorgir de la voluntat dels veïns i veïnes, que patim les conseqüències directes d’aquests casos especulatius. 

El 4 de novembre es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’aprovació definitiva de la requalificació d’ús del sòl. Això implica que les veïnes disposem de dos mesos des d’aquesta data per iniciar un procediment judicial.

Per què ens hauríeu d’ajudar? 

Perquè considerem que aquest projecte és nefast pel nostre barri. Es tracta d’una mostra més de la mercantilització a què està sotmès el nostre entorn. Si no aconseguim aturar-lo, altres especuladors voldran repetir l’aventura en altres barris de Barcelona.

Hi ha molts aspectes normatius que aquest projecte no compleix, recollits en les al·legacions presentades per la Plataforma i també per les veïnes a títol individual.

Davant la resposta a les nostres al·legacions, bàsicament menystingudes per l’Ajuntament, i un cop aprovat definitivament el nou planejament, volem portar a judici l’aprovació d’aquest projecte per tracte preferent a un privat, en detriment del barri i de les veïnes. 


Castellano

Tras el cierre de la actividad del histórico centro de ocio infantil “Happy Parc” en el barrio de Sants, la funeraria San Ricardo SL, con la aprobación del Ayuntamiento de Barcelona, ha obtenido el permiso para emplazar la actividad funeraria de un tanatorio.

Las vecinas y los vecinos de Sants consideramos que esta actividad en este emplazamiento (calles Puiggarí con Comtes de Bell-lloc) es completamente inadecuada y traería un gran impacto negativo con una actividad que se desarrolla 365 días al año.

Nuestro objetivo es combatir un nuevo caso extremo de especulación en el barrio de Sants, que siempre ha sido símbolo de lucha y activismo vecinal. Para hacer esto hay que iniciar un proceso judicial de tipo Contencioso Administrativo. Iniciar este proceso es muy caro, pero pensamos que nuestro entorno lo vale y que no podemos permitir este tipo de abusos y discriminaciones.

En noviembre de 2017 se aprobó la normativa funeraria municipal, y 2 meses después (enero de 2018), se funda Funeraria San Ricardo S.L. En junio de 2019, el propietario de la finca de la antigua Fábrica Germans Climent comunica un incremento del alquiler del 300% al negocio del Happy Parc, una subida abusiva y desorbitada. El propietario informa a los inquilinos que una empresa privada que ofrece servicios funerarios está dispuesta a pagar este alquiler. A continuación, el Happy Parc pide ayuda al Ayuntamiento de Barcelona y el barrio, pero sólo recibe el apoyo de los vecinos y vecinas. En noviembre del 2019 el Happy Parc de Sants se ve obligado a cerrar las puertas y deja atrás el primer parque infantil de diversión y ocio de Barcelona, con 25 años de historia y sonrisas.

La Funeraria San Ricardo S.L. alquila el espacio y los vecinos y vecinas se enteran por la prensa de su proyecto. En este momento, nace la plataforma Stop Tanatori y comienza la resistencia vecinal contra la especulación y gentrificación que supondrá para el barrio de Sants. La funeraria presenta un Plan Especial Urbanístico Integral para modificar el edificio protegido, y también el entorno vecinal. Este Plan es admitido a trámite por el Ayuntamiento, de espaldas al Barrio, escondiéndose información y sin tener en cuenta los vecinos y vecinas. Con la connivencia del Ayuntamiento de Barcelona, se hace difusión del Plan Especial y se inician los trámites para convertir la Fábrica Germans Climent (pieza modernista protegida y considerada como Bien Cultural de Interés Local, rehabilitada con dinero público años atrás) en un tanatorio, como dicen ellos, de proximidad.

Finalmente el proyecto se aprueba en el pleno del Ayuntamiento el día 24 de Julio de 2020 con el apoyo de casi todos los colores del espectro político … Está claro que el dinero no tiene ideología y el negocio de la muerte lo vale, si no hoy, tal vez mañana …

Es importante remarcar que la reforma urbanística va mucho más allá de la imposición del tanatorio y representa la pérdida de los espacios públicos de alrededor del edificio, utilizado desde siempre por los vecinos y vecinas para la realización de actividades culturales, de concienciación, de ocio y reivindicativas.

Durante estos meses, la plataforma Stop Tanatori ha ido tejiendo redes vecinales con diferentes asociaciones y entidades de dentro y fuera del barrio.

No podemos esperar que las soluciones vengan de los mismos que originan los problemas: hacen normativas a medida de intereses económicos, olvidándose de las personas que vivimos en el barrio. Por esta razón, la solución debe surgir de la voluntad de los vecinos y vecinas, que sufrimos las consecuencias directas de estos casos especulativos.

El 4 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona la aprobación definitiva de la recalificación de uso del suelo. Esto implica que las vecinas disponemos de dos meses desde esta fecha para iniciar un procedimiento judicial.

¿Por qué ayudarnos?

Porque consideramos que este proyecto es nefasto para nuestro barrio. Se trata de una muestra más de la mercantilización a que está sometido nuestro entorno. Si no conseguimos pararlo, otros especuladores querrán repetir la aventura en otros barrios de Barcelona.

Hay muchos aspectos normativos que este proyecto no cumple, recogidos en las alegaciones presentadas por la Plataforma y también por las vecinas a título individual.

Ante la respuesta a nuestras alegaciones, básicamente menospreciadas por el Ayuntamiento, y una vez aprobado definitivamente el nuevo planeamiento, queremos llevar a juicio la aprobación de este proyecto por trato preferente a un privado, en detrimento del barrio y de las vecinas. 

Información económica

Los importes recaudados se fraccionaran para cubrir diferentes apartados:

 • La mayor parte del importe recaudado (7320€) se destinaran a sufragar los gastos legales en forma de Servicio de asesoramiento jurídico y dirección letrada para la interposición de un recurso contencioso-administrativo, a través de los abogados ORTEGA & DE JUAN 

 

 • Otra parte del importe que recaudado (359,66€) se destinará para pagar los suplidos y derechos Contencioso por parte de un procurador 

Se suman tambien un importe para cubrir las comisiones de la plataforma Kukumiku. En el caso que la recogida económica superara este importe, se custodiaría para afrontar los gastos de fases legales sucesivas, informes tecnicos y organizacion eventos.

 

ESTA CAMPAÑA ESTA FINALIZADA (2021)

VES A STOPTANATORI.ORG

PARA LA NUEVA RECOGIDA DE FONDOS (2022)

 Catala

Plataforma Stop Tanatori Sants, es constitueix el p.p. 13 de Febrer de 2020, i neix de l'indignació veïnal i l'impotència d'haver rebut la noticia de l'imposició d'aquest Tanatori, en la seva fase pràcticament final.

Som les veïnes i veïns del barri de Sants a Barcelona, que defensem Can Climent dels especuladors i de l’ús privatiu que es farà del seu entorn públic. No ens identifiquem amb cap partit, ni amb cap ideologia. Som gent de barri amb llibertat i diversitat de pensament. Ningú ni res no ens condiciona com a Plataforma, més enllà de la protecció del nostre barri i la lluita contra els abusos i els especuladors. Volem un barri més humà, on les necessitats de les veïnes siguin el més important. Volem gaudir dels nostres espais públics com sempre hem fet. Ningú sense vincle, ni relació amb Sants pot imposar-nos el model de barri que volem. Som un barri actiu, ens agraden les festes, els concerts i la xerinola. I ens agradava el Happy Parc ...

Ens vam constituir com a resposta a l’aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic Integral de Comtes de Bell-Lloc, 76 (antic Happy Parc). Aquest projecte tenia per objectiu concretar les condicions d'ús de l’edificació per poder fer un tanatori privat.

Quan vam conèixer els detalls del projecte ens vam organitzar immediatament:

 • en defensa del nostre barri, 
 • del nostre patrimoni i,
 • dels nostres espais públics

 

Castellano

Plataforma Stop Tanatori Sants, se constituye el p.p. 13 de Febrero de 2020, y nace de la indignación vecinal y la impotencia de haber recibido la noticia de la imposición de este Tanatorio, en su fase prácticamente final.

 

Somos vecinas y vecinos del barrio de Sants en Barcelona, que defendemos Can Climent de los especuladores y del uso privativo que se hará de su entorno público. No nos identificamos con ningún partido, ni con ninguna ideología. Somos gente de barrio con libertad y diversidad de pensamiento. Nadie ni nada nos condiciona como Plataforma, más allá de la protección de nuestro barrio y la lucha contra los abusos y los especuladores. Queremos un barrio más humano, donde las necesidades de las vecinas sean lo más importante. Queremos disfrutar de nuestros espacios públicos como siempre hemos hecho. Nadie sin vínculo, ni relación con Sants puede imponernos el modelo de barrio que queremos. Somos un barrio activo, nos gustan las fiestas, los conciertos y la diversión. Y nos gustaba el Happy Parc ...

Nos constituimos como respuesta a la aprobación inicial del Plan Especial Urbanístico Integral de Comtes de Bell-Lloc, 76 (antiguo Happy Parc). Este proyecto tenía por objetivo concretar las condiciones de uso de la edificación para poder hacer un tanatorio privado.

Cuando conocimos los detalles del proyecto nos organizamos inmediatamente:

 • en defensa de nuestro barrio,
 • de nuestro patrimonio y,
 • de nuestros espacios públicos

 

El promotor no ha publicado todavía ninguna actualización.

Deja un comentario

ONGs
Barcelona - Spain
Finalizado
105
8.100 €
2 días

Donaciones (117)

 • ?

  28/02/21

  350,00 €

  Anónimo

 • ?

  26/02/21

  300,00 €

  Anónimo

 • ?

  26/02/21

  10,00 €

  Anónimo

  Tan de bó s\'aconsegueixi aturar-ho !! Ànims !!

 • E

  24/02/21

  100,00 €

 • ?

  23/02/21

  20,00 €

  Anónimo

 • ?

  23/02/21

  10,00 €

  Anónimo

 • ?

  23/02/21

  100,00 €

  Anónimo

 • ?

  23/02/21

  30,00 €

  Anónimo

 • P

  23/02/21

  50,00 €

  Pilar Mas

 • ?

  23/02/21

  20,00 €

  Anónimo

 • ?

  22/02/21

  55,00 €

  Anónimo

 • M

  22/02/21

  40,00 €

  Montse

 • M

  22/02/21

  20,00 €

 • ?

  22/02/21

  50,00 €

  Anónimo

 • ?

  22/02/21

  100,00 €

  Anónimo

  Hem de parar aquesta actuació del Ajuntament de la Colau

 • ?

  22/02/21

  100,00 €

  Anónimo

  Vergonya de representants a qui el Poble ha de dur als tribunals!

 • ?

  21/02/21

  50,00 €

  Anónimo

 • ?

  21/02/21

  10,00 €

  Anónimo

 • C

  21/02/21

  10,00 €

  Carmen

 • E

  21/02/21

  40,00 €

  De mica en mica......

 • C

  21/02/21

  10,00 €

  Carlos

 • ?

  21/02/21

  30,00 €

  Anónimo

 • C

  21/02/21

  10,00 €

  Cristina gaja

 • G

  21/02/21

  10,00 €

  Gorka

 • ?

  21/02/21

  50,00 €

  Anónimo

 • ?

  20/02/21

  20,00 €

  Anónimo

 • ?

  20/02/21

  5,00 €

  Anónimo

  SoydeOurenseymeheenteradodeestainjusticiaporunapublideInsta.Es una vergüenza. A por ellos

 • ?

  20/02/21

  20,00 €

  Anónimo

 • J

  20/02/21

  35,00 €

  JMP

 • ?

  19/02/21

  115,00 €

  Anónimo

  Guardiola Volvoreta Febrero

 • E

  17/02/21

  50,00 €

 • A

  16/02/21

  50,00 €

  andreamanolita@gmail.com

  la unica lucha que se pierde es la que no se empieza

 • ?

  15/02/21

  50,00 €

  Anónimo

  Gracias por defender la voluntad de los veci y luchar por evitar el tanatorio en el barrio

 • C

  14/02/21

  30,00 €

  Cfg

 • E

  13/02/21

  20,00 €

 • C

  09/02/21

  35,00 €

  Carlos

 • ?

  08/02/21

  10,00 €

  Anónimo

 • E

  06/02/21

  30,00 €

  D\'una amiga !!!

 • E

  04/02/21

  50,00 €

  Continuem !!!!!Falta poc!!!!

 • ?

  02/02/21

  30,00 €

  Anónimo

 • ?

  02/02/21

  20,00 €

  Anónimo

 • a

  02/02/21

  100,00 €

 • ?

  02/02/21

  30,00 €

  Anónimo

  Perquè no tot val, anem junts als tribunals!

 • J

  31/01/21

  30,00 €

  Juanjo

 • j

  31/01/21

  50,00 €

 • I

  30/01/21

  50,00 €

  Imma Roig

 • s

  30/01/21

  50,00 €

  Lluitarem fins el final! Aquest projecte no te cabuda al nostre barri de Sants! Á

 • M

  30/01/21

  15,00 €

  Montse

 • N

  30/01/21

  60,00 €

  Natalia

  Natalia y Carlos \"Ho aconseguirem\"

 • T

  30/01/21

  15,00 €

  Txema

 • ?

  30/01/21

  15,00 €

  Anónimo

 • ?

  30/01/21

  15,00 €

  Anónimo

  Això està fet!

 • M

  30/01/21

  20,00 €

 • ?

  30/01/21

  20,00 €

  Anónimo

 • C

  30/01/21

  15,00 €

  Carlos

  Mi menú de hoy.....

 • G

  30/01/21

  15,00 €

  G

 • N

  30/01/21

  15,00 €

  Nico

 • E

  29/01/21

  100,00 €

  Seguim!!

 • ?

  26/01/21

  10,00 €

  Anónimo

 • ?

  25/01/21

  100,00 €

  Anónimo

  Sempre amb el barri i amb el benefici col·lectiu! Gràcies i seguim

 • j

  23/01/21

  100,00 €

  hi ha que probar de guanyar

 • J

  22/01/21

  100,00 €

  Josep Maria Martí Mir

 • M

  22/01/21

  20,00 €

  Mirko

 • ?

  22/01/21

  30,00 €

  Anónimo

  ✊✊✊ Defensem el barri

 • C

  21/01/21

  15,00 €

  CFG

 • ?

  21/01/21

  15,00 €

  Anónimo

 • J

  20/01/21

  10,00 €

  JCB

 • M

  20/01/21

  20,00 €

  MARTEZA

 • ?

  19/01/21

  10,00 €

  Anónimo

  Seguim!!

 • N

  18/01/21

  50,00 €

  Nicoló Paternoster

  Falta poco

 • ?

  18/01/21

  50,00 €

  Anónimo

 • ?

  18/01/21

  295,00 €

  Anónimo

  Efectivo guardiola Vallespir Volvoreta

 • b

  15/01/21

  710,00 €

  Associació Castellers de Sants (Borinots)

 • E

  12/01/21

  100,00 €

  Emilia

  Sort! Carles i Emilia

 • E

  12/01/21

  50,00 €

  Dos amigues!!!

 • ?

  12/01/21

  5,00 €

  Anónimo

  Sempre endevant! Força ✊

 • ?

  11/01/21

  20,00 €

  Anónimo

 • ?

  11/01/21

  200,00 €

  Anónimo

 • ?

  11/01/21

  20,00 €

  Anónimo

 • 11/01/21

  1.087,00 €

 • ?

  11/01/21

  30,00 €

  Anónimo

 • E

  07/01/21

  100,00 €

 • C

  06/01/21

  100,00 €

 • ?

  04/01/21

  50,00 €

  Anónimo

 • E

  04/01/21

  93,00 €

  Arrodonin quantitat!!!

 • ?

  31/12/20

  20,00 €

  Anónimo

 • J

  30/12/20

  100,00 €

 • ?

  30/12/20

  20,00 €

  Anónimo

 • R

  29/12/20

  50,00 €

  Rosa

 • R

  23/12/20

  100,00 €

 • D

  23/12/20

  50,00 €

  David Benedicto Ripoll

  Aquí va el meu granet de sorra pel barri.

 • j

  22/12/20

  50,00 €

 • m

  18/12/20

  100,00 €

 • ?

  17/12/20

  100,00 €

  Anónimo

 • a

  15/12/20

  100,00 €

  Adamo Volpe

 • ?

  14/12/20

  60,00 €

  Anónimo

 • ?

  14/12/20

  100,00 €

  Anónimo

 • S

  14/12/20

  10,00 €

  Sandra cabezas

 • ?

  14/12/20

  10,00 €

  Anónimo

 • ?

  14/12/20

  50,00 €

  Anónimo

  Se m\'ocurreixen milers de coses que han de ser \"de proximitat\" abans que un tanatori.

 • A

  13/12/20

  50,00 €

 • ?

  12/12/20

  20,00 €

  Anónimo

 • ?

  10/12/20

  40,00 €

  Anónimo

 • ?

  10/12/20

  200,00 €

  Anónimo

 • ?

  10/12/20

  40,00 €

  Anónimo

 • I

  09/12/20

  200,00 €

  Isabel Sanmartin Gavin

 • ?

  08/12/20

  100,00 €

  Anónimo

 • ?

  08/12/20

  50,00 €

  Anónimo

 • ?

  07/12/20

  50,00 €

  Anónimo

 • j

  06/12/20

  100,00 €

 • ?

  06/12/20

  100,00 €

  Anónimo

 • M

  06/12/20

  50,00 €

 • J

  05/12/20

  100,00 €

  Josefina Cereza

 • J

  05/12/20

  100,00 €

  Josep María Martínez

 • G

  05/12/20

  100,00 €

  Entre tots ho aconseguirem!

 • l

  05/12/20

  50,00 €

 • ?

  05/12/20

  50,00 €

  Anónimo

Plataforma especializada en crowdfunding solidario

Ofrecemos nuestra experiencia en recaudación de fondos a proyectos de todo el mundo.

Más información

Compromiso de transparencia

Analizamos previamente todos los proyectos para que puedas donar con confianza y tranquilidad.

Más información

Dona de forma segura

Certificado https. Toda la información personal y datos de pago viajan cifrados para que dones de forma segura.

Más información